Avatar

เราเชื่อวางใจ

Turst
  • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: พิธาน ราชรักษ์

V1
ไม่ต้องไปกลัว
พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา
ทุกอันตรายมากมายเพียงใดก็ไม่อาจขัดขวาง

V2
พร้อมยอมเชื่อฟัง ให้พระองค์นําหน้าไป
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอเดินตามไป จะไม่มองกลับหลัง

Pre
จะปกป้องเราเสมอไป อุ้มชูไว้จนสุดหนทาง
ทรงเป็นขุมกําลังความหวังให้ก้าวต่อไป

Hook
เราเชื่อวางใจในพระสัญญา
จะทรงนําหน้าไม่ทอดทิ้งไป
จะผ่านไฟร้อนที่ลุกโชน
น้ำที่ไหลหลาก เราจะผ่านพ้นได้
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา
เมื่อผ่านหุบเขา เราไม่ต้องกลัว
ต้องผ่านพายุ ทะเลทราย คืนที่มืดมัว
เรายังเชื่อวางใจ ในพระสัญญา

เราไม่ต้องกลัว
เราจะเชื่อวางใจ
ในพระสัญญา


Download PDF
 
V1
 
ไม่ต้องไปกลัว
 
พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา
 
ทุกอันตรายมากมายเพียงใดก็ไม่อาจขัดขวาง

 
V2
 
พร้อมยอมเชื่อฟัง ให้พระองค์นําหน้าไป
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอเดินตามไป จะไม่มองกลับหลัง
 
 
Pre
 
จะปกป้องเราเสมอไป อุ้มชูไว้จนสุดหนทาง
ทรงเป็นขุมกําลังความหวังให้ก้าวต่อไป

Hook
 
เราเชื่อวางใจในพระสัญญา
 
จะทรงนําหน้าไม่ทอดทิ้งไป
 
จะผ่านไฟร้อนที่ลุกโชน
 
น้ำที่ไหลหลาก เราจะผ่านพ้นได้
 
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา
 
เมื่อผ่านหุบเขา เราไม่ต้องกลัว
ต้องผ่านพายุ ทะเลทราย คืนที่มืดมัว
 
เรายังเชื่อวางใจ ในพระสัญญา
 
 
เราไม่ต้องกลัว
 
เราจะเชื่อวางใจ
 
ในพระสัญญา