Avatar

LIFT YOUR HANDS

LIFT YOUR HANDS
  • เนื้อร้อง: ธนวรรษ อุดมวงศ์& Debbie Scott
  • ทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
  • เรียบเรียง: ธนวรรษ อุดมวงศ์
  • ร้องนำ: Grateful Band

เพลง : Lift Your Hands
ศิลปิน : Grateful Band

Verse1 :
Jesus I lift my hands, Jesus for You I stand
Jesus I wanna clap my hands
With everything I praise You Jesus

Verse2:
Jesus I lift my voice, Jesus I will rejoice
Jesus You are my choice
With everything I praise You Jesus

Chorus:
You are King, You are God
You are my Lord, Oh oh oh oh

Bridge 1:
Lift your hands, lift them high
Raise them up,  He is alive!

Bridge 2:
Jesus my deliverer, Jesus my protector
Jesus my provider, Jesus my savior
With everything I praise You
With everything… Jesus!

เนื้อร้องและทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์& Debbie Scott
เรียบเรียง: ธนวรรษ อุดมวงศ์

:: นักดนตรี ::
Piano : เจน เจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี
Keyboard : พักกี้ พรนพิน บุญเสริมสุวงศ์
Guitar : ขลุ่ย ธนวรรษ อุดมวงศ์
Drums : โน้ต วีรฉัตร เปรมานนท์
Tenor Sax :
กวาง นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี
ฮุย ต้นวงศ์ หมั่นผจง
Trumpet :
โบ๊ท ภวิศ ฤทธิ์ณรงค์
เต้ย ภิญโญ แซ่เตีย
Bass :
พลัง เซฮยอก ปาร์ค
ลุค อริษย์ ไทรรัตตัญญู
Chorus :
พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี
ปุ้ย สิทธิพร ไตรวุฒิพงศ์
วา สมพร คงล้วน
มิกกี้ บัญญัติ ยงรัศมีวงศ์
จ๋อม พรนภา กรรณ์เกษมสุข
หวาน รสิตา เวียเพียน่า
เดบบี้ เดโบร่าห์ คล่องตรวจโรค สก๊อต
เศรษฐ์ เศรษฐ์ คัมภิรานนท์
ทอมมี่ โยธิน เกรียงปริญญากิจ
ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล


Download PDF
 
Intro: Fm  Eb/G  Ab  Bb  Ab/C  Bb/D  Dbmaj7  Bb  G  C
C7 C7 
Jesus I Lift my hands    Jesus for you I stand
C7 
Jesus I wanna clap my hands
 Fm G7 
With everything I praise you Jesus
 
 
Instru: Cm  Bb  Ab  Fm  Cm  Bb  Ab  G
Cm Cm 
Jesus I Lift my voice    Jesus I will rejoice
Cm 
Jesus you are my choice
 Fm Gm Ab      Bb 
With everything I praise you Jesus……
 
Eb/G Ab F/A Bb 
 You are King, You are God
Eb/G Ab F/A Bb 
You are my Lord, Oh oh oh oh
 
 
Instru: C7b9
 
       
Ab Gm Fm Fm Gm 
Lift your hands, lift them high
Ab Gm Fm Bb 
Raise them up, He is alive!
Bb 
He is alive!
 
 
C7b9 
Jesus my deliverer, Jesus my protector
C7b9 
Jesus my provider, Jesus my savior
 
 
                                                         
 Fm Eb/G Ab Bb 
With everything I praise you   With everything I praise you
 Ab/C Bb/D Db Bb 
With everything I praise you ………..Jesus!