ตราบที่ข้ามีชีวิตอยู่

  • เนื้อร้อง: ฑิฆัมพร ผลิตาภรณ์
  • ทำนอง: จีรศักดิ์ ขวัญหวาน
  • เรียบเรียง: จีรศักดิ์ ขวัญหวาน
  • ร้องนำ: พิธาน ราชรักษ์สร้างใหม่

renew
  • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
  • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: จริยา มุ่งวัฒนา

ให้ข้าหายดี

The healing in your wings

ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

Made to Praise Him

เป็นที่พอพระทัย

phenteiporphataiซาบซึ้งในรัก

deep