ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

Made to Praise Him

เป็นที่พอพระทัย

phenteiporphataiซาบซึ้งในรัก

deep

ข้ารอคอยพระองค์

Waiting