ขอพระวิญญาณ

May the Spirit of God


คุกเข่า

On My Knee

พระคำ

The Words

พระสัญญา

The Covenant
ไม่มีเงื่อนไข

Unconditional