W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 2

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 2
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 2
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 2
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 2

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 1

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 1
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 1
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 1
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 1

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 2

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 2
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 2
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 2
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง POWER CHORD ตอนที่ 2

ร่มเงาแห่งชีวิต

SHADE OF LIFE
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

แก้วตาดวงใจ

In the Eye of God
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

ผู้รอคอย

Those Who Wait
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

SONGS OF PRAISE

 • เนื้อร้อง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • ทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • เรียบเรียง: Grateful Band
 • ร้องนำ: Grateful Band

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด