พจนินท์ ธนพันธ์, ศิริขวัญ เตชะพัฒนารัตน์, ฮินาโนะ ไชยวิราช |