เมธา เกรียงปริญญากิจ, ชิดชนก มัญชุ​รัตน์, พงศ์คนิช ชินะรัก |