ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร , ปัญญา ปคูณปัญญา | Saksit Vejsupaporn , Panya Pakunpanya